Форма входу  

   

baner-borg

   

baner-counters

   

kabinet ur

   

Наш банер  

baner-evk

 Код банера:

   
 


ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

з опломбування/розпломбування

для населення

м. Жовті Води

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖОВТОВОДСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (далі - Виконавець) публікує цей Публічний договір приєднання (надалі - Договір та/або Оферта ) про надання послуг опломбування/розпломбування.

1.2. Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) цей Договір є офертою та публічним договором та, у випадку прийняття (акцепту) викладених нижче умов, будь-яка дієздатна фізична особа (далі - Замовник) зобов'язується виконувати умови цього Договору.

 1.3. У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

Оферта - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться у цьому Договорі, включаючи всі його додатки.

Акцепт - повне прийняття Замовником умов Договору опломбування/розпломбування, що свідчить про прийняття (акцепт) Замовником цієї оферти. Подання заявки Замовником означає, що Замовник ознайомлений з цим Договором, розуміє і приймає його умови. Починаючи з моменту подання заявки, Замовник вважається таким, що прийняв умови цього Договору в повному об’ємі, без будь-яких обмовок та виключень.

Виконавець-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖОВТОВОДСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», юридична адреса: 52204, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. 8-го Березня, 40-а.

Замовник - будь-яка фізична особа, що прийняла умови цього Договору та користується послугами опломбування/розпломбування Виконавця;

Пломбування (розпломбування) — накладення /зняття пломби з метою контролю доступу до об'єкта обліку споживання комунальної послуги, захисту його від несанкціонованого втручання.

 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язаний:

- за письмовою заявою та/або електронною заявкою через термінал Замовника надавати послуги в строк зазначений Договором;

- забезпечувати якість наданих послуг;

- при неможливості в передбачений цим Договором строк надати послуги, негайно повідомити про це Замовника шляхом телефонного, або усного, або письмового повідомлення.

2.2. Виконавець має право:

- отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

- отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

2.3. Замовник зобов'язаний:

- оплачувати послуги визначені цим Договором, в повному обсязі і в строк, передбачений цим Договором;

- приймати від Виконавця результати надання послуг шляхом підписання Акту виконаних робіт, якщо надані послуги відповідають умовам Договору;

- забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для надання послуг.

2.4. Замовник має право:

- вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов'язків за цим Договором.

3. ОПЛАТА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙМАННЯ

              3.1. Замовник сплачує Виконавцю вартість передбачених Договором послуг в розмірі:

             - 1 розпломбування - 21,00 грн. (двадцять одна грн. 00 копійок) з ПДВ;

- 1 опломбування 50,00 грн. (п'ятдесят грн. 00 копійок) з ПДВ.

3.2. Виконавець приступає до виконання робіт після повної оплати. Роботи можуть виконуватися на протязі 3-х робочих днів.

3.3. Результатом виконання послуг Виконавцем та приймання Замовником є підписання належно оформленого акта приймання-передачі наданих послуг, який підписується з обох Сторін.

3.4. Підписання Акта приймання-передачі наданих послуг Замовником (чи особою, яка проживає за адресою Замовника) є підтвердженням відсутності претензій з його боку.

3.5 Факт надання послуги опломбування/розпломбування підтверджується актом Виконавця.

 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення умов Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його розміщення в мережі Інтернет. Діюча редакція Договору завжди знаходиться на сторінці за адресою https://www.evk.dp.ua/poslugi/poslugi-z-oplombuvannya-ta-rozplombuvannya.

5.2 Якщо за 30 (тридцять) днів до закінчення поточного календарного року жодна із Сторін письмово не заявить про намір розірвати цей Договір, то він вважається продовженим (пролонгованим) на наступний календарний рік на таких самих умовах. Така пролонгація строку цього Договору можлива без обмеження терміну.

     5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

     6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Поданням заявки Замовник засвідчує свою згоду на обробку своїх персональних даних з метою належного виконання умов Договору;

6.4. На момент укладення цього Договору Виконавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ВИКОНАВЕЦЬ

Комунальне підприємство «Жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради»

Адреса: 52204, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. 8-го Березня, буд.40-а,

ЄДРПОУ 32182594

ІПН 321825904045

р/р 26001159229 в АБ «УКРГАЗБАНК»

МФО 320478

   

Зараз 107 відвідувачів та один зареєстрований відвідувач на сайті

    0957543774
   
© КП "Жовтоводський водоканал"